دیوار کوب

دیوار کوب همانطور که از نامش پیداست فرآیندی است که می تواند به جای رنگ و کاغذ دیواری بر روی دیوار اعمال شود . معمولا در قسمتهایی که از پارتیشن استفاده شده برای پوشش دیوار های گچی آن قسمت فوق العاده است مخصوصا اگر با رنگ و طرح پارتیشن هم خوانی داشته باشد .